یافتن محصولات و سرویس ها


هاست ویندوز بسته 1

فضا: 100 مگابایت

ترافیک ماهیانه: 5 گیگابایت

کنترل پنل: پلسکbr />
تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد زیر دامنه: نامحدود

تعداد پارک دامنه: نامحدود


400,000 ریال سالانه (دامنه رایگان)
750,000 ریال دوساله (دامنه رایگان)
1,100,000 ریال سه سالانه (دامنه رایگان)

هاست ویندوز بسته 2

فضا: 500 مگابایت

ترافیک ماهیانه: 20 گیگابایت

کنترل پنل: پلسکbr />
تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد زیر دامنه: نامحدود

تعداد پارک دامنه: نامحدود


550,000 ریال سالانه (دامنه رایگان)
1,000,000 ریال دوساله (دامنه رایگان)
1,450,000 ریال سه سالانه (دامنه رایگان)

هاست ویندوز بسته 3

فضا: 1000 مگابایت

ترافیک ماهیانه: 40 گیگابایت

کنترل پنل: پلسکbr />
تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد زیر دامنه: نامحدود

تعداد پارک دامنه: نامحدود


900,000 ریال سالانه
1,650,000 ریال دوساله
2,400,000 ریال سه سالانه

هاست ویندوز بسته 4

فضا: 2000 مگابایت

ترافیک ماهیانه: 60 گیگابایت

کنترل پنل: پلسکbr />
تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد زیر دامنه: نامحدود

تعداد پارک دامنه: نامحدود


1,450,000 ریال سالانه (دامنه رایگان)
2,700,000 ریال دوساله (دامنه رایگان)
3,950,000 ریال سه سالانه (دامنه رایگان)

هاست ویندوز بسته 5

فضا: 5000 مگابایت

ترافیک ماهیانه: 120 گیگابایت

کنترل پنل: پلسکbr />
تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد زیر دامنه: نامحدود

تعداد پارک دامنه: نامحدود


2,800,000 ریال سالانه
5,300,000 ریال دوساله
7,800,000 ریال سه سالانه

هاست ویندوز بسته 6

فضا: 10000 مگابایت

ترافیک ماهیانه: نامحدود

کنترل پنل: پلسکbr />
تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد زیر دامنه: نامحدود

تعداد پارک دامنه: نامحدود


5,250,000 ریال سالانه (دامنه رایگان)
10,100,000 ریال دوساله (دامنه رایگان)
14,950,000 ریال سه سالانه (دامنه رایگان)