یافتن محصولات و سرویس ها


هاست لینوکس ایران بسته 1

فضا: 100 مگابایت

ترافیک ماهیانه: 10 گیگابایت

کنترل پنل: دایرکت ادمین

تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد SubDomain: نامحدود

تعداد ParkedDomain: نامحدود


300,000 ریال سالانه (دامنه رایگان)
550,000 ریال دوساله (دامنه رایگان)
800,000 ریال سه سالانه (دامنه رایگان)

هاست لینوکس ایران بسته 2

فضا: 500 مگابایت

ترافیک ماهیانه: 15 گیگابایت

کنترل پنل: دایرکت ادمین

تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد SubDomain: نامحدود

تعداد ParkedDomain: نامحدود


450,000 ریال سالانه (دامنه رایگان)
850,000 ریال دوساله (دامنه رایگان)
1,250,000 ریال سه سالانه (دامنه رایگان)

هاست لینوکس ایران بسته 3

فضا: 1000 مگابایت

ترافیک ماهیانه: 20 گیگابایت

کنترل پنل: دایرکت ادمین

تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد زیر دامنه: نامحدود

تعداد پارک دامنه: نامحدود

تعداد دامنه اضافی: 1 عدد


750,000 ریال سالانه (دامنه رایگان)
1,400,000 ریال دوساله (دامنه رایگان)
2,050,000 ریال سه سالانه (دامنه رایگان)

هاست لینوکس ایران بسته 4

فضا: 2000 مگابایت

ترافیک ماهیانه: 30 گیگابایت

کنترل پنل: دایرکت ادمین

تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد زیر دامنه: نامحدود

تعداد پارک دامنه: نامحدود

تعداد دامنه اضافی: 1 عدد


1,250,000 ریال سالانه (دامنه رایگان)
2,350,000 ریال دوساله (دامنه رایگان)
3,450,000 ریال سه سالانه (دامنه رایگان)

هاست لینوکس ایران بسته 5

فضا: 5000 مگابایت

ترافیک ماهیانه: 40 گیگابایت

کنترل پنل: دایرکت ادمین

تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد زیر دامنه: نامحدود

تعداد پارک دامنه: نامحدود

تعداد دامنه اضافی: 1 عدد


2,500,000 ریال سالانه (دامنه رایگان)
4,800,000 ریال دوساله (دامنه رایگان)
7,100,000 ریال سه سالانه (دامنه رایگان)

هاست لینوکس ایران بسته 6

فضا: 10000 مگابایت

ترافیک ماهیانه: 60 گیگابایت

کنترل پنل: دایرکت ادمین

تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد زیر دامنه: نامحدود

تعداد پارک دامنه: نامحدود

تعداد دامنه اضافی: 1 عدد


4,750,000 ریال سالانه (دامنه رایگان)
9,200,000 ریال دوساله (دامنه رایگان)
13,650,000 ریال سه سالانه (دامنه رایگان)