یافتن محصولات و سرویس ها


هاست حرفه ای آلمان بسته 1

فضا: 500 مگابایت

ترافیک ماهیانه: 100 گیگابایت

کنترل پنل: سی پنل

تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد زیر دامنه: نامحدود

تعداد پارک دامنه: نامحدود

تعداد دامنه اضافی: 1 عدد


1,200,000 ریال سالانه (دامنه رایگان)
2,300,000 ریال دوساله (دامنه رایگان)
3,400,000 ریال سه سالانه (دامنه رایگان)

هاست حرفه ای آلمان بسته 2

فضا: 1000 مگابایت

ترافیک ماهیانه: 200 گیگابایت

کنترل پنل: سی پنل

تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد زیر دامنه: نامحدود

تعداد پارک دامنه: نامحدود

تعداد دامنه اضافی: 2 عدد


1,850,000 ریال سالانه (دامنه رایگان)
3,500,000 ریال دوساله (دامنه رایگان)
5,150,000 ریال سه سالانه (دامنه رایگان)

هاست حرفه ای آلمان بسته 3

فضا: 2000 مگابایت

ترافیک ماهیانه: 400 گیگابایت

کنترل پنل: سی پنل

تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد زیر دامنه: نامحدود

تعداد پارک دامنه: نامحدود

تعداد دامنه اضافی: 2 عدد


800,000 ریال سه ماهه
2,950,000 ریال سالانه (دامنه رایگان)
5,600,000 ریال دوساله (دامنه رایگان)
8,250,000 ریال سه سالانه (دامنه رایگان)

هاست حرفه ای آلمان بسته 4

فضا: 5000 مگابایت

ترافیک ماهیانه: 800 گیگابایت

کنترل پنل: سی پنل

تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد زیر دامنه: نامحدود

تعداد پارک دامنه: نامحدود

تعداد دامنه اضافی: 3 عدد


1,650,000 ریال سه ماهه
6,100,000 ریال سالانه (دامنه رایگان)
11,800,000 ریال دوساله (دامنه رایگان)
17,500,000 ریال سه سالانه (دامنه رایگان)

هاست حرفه ای آلمان بسته 5

فضا: 10000 مگابایت

ترافیک ماهیانه: نامحدود

کنترل پنل: سی پنل

تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد زیر دامنه: نامحدود

تعداد پارک دامنه: نامحدود

تعداد دامنه اضافی: 4 عدد


3,000,000 ریال سه ماهه
11,100,000 ریال سالانه (دامنه رایگان)
21,600,000 ریال دوساله (دامنه رایگان)
32,100,000 ریال سه سالانه (دامنه رایگان)

هاست حرفه ای آلمان بسته 6

فضا: 20000 مگابایت

ترافیک ماهیانه: نامحدود

کنترل پنل: سی پنل

تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد زیر دامنه: نامحدود

تعداد پارک دامنه: نامحدود

تعداد دامنه اضافی: 6 عدد


5,650,000 ریال سه ماهه
20,600,000 ریال سالانه (دامنه رایگان)
40,200,000 ریال دوساله (دامنه رایگان)
59,500,000 ریال سه سالانه (دامنه رایگان)