یافتن محصولات و سرویس ها


نمایندگی ویندوز بسته 1 (0 موجود است)

فضا: 1000 مگابایت

ترافیک ماهیانه: 20 گیگابایت

کنترل پنل: پلسک

تعداد اکانت هاست: نامحدود

تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد زیر دامنه: نامحدود

تعداد پارک دامنه: نامحدود


360,000 ریال ماهانه
3,600,000 ریال سالانه
6,950,000 ریال دوساله
10,300,000 ریال سه سالانه

نمایندگی ویندوز بسته 2 (0 موجود است)

فضا: 2000 مگابایت

ترافیک ماهیانه: 40 گیگابایت

کنترل پنل: پلسک

تعداد اکانت هاست: نامحدود

تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد زیر دامنه: نامحدود

تعداد پارک دامنه: نامحدود


615,000 ریال ماهانه
6,150,000 ریال سالانه
11,900,000 ریال دوساله
17,650,000 ریال سه سالانه

نمایندگی ویندوز بسته 3 (0 موجود است)

فضا: 5000 مگابایت

ترافیک ماهیانه: نامحدود

کنترل پنل: پلسک

تعداد اکانت هاست: نامحدود

تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد زیر دامنه: نامحدود

تعداد پارک دامنه: نامحدود


1,065,000 ریال ماهانه
10,650,000 ریال سالانه
21,300,000 ریال دوساله
30,750,000 ریال سه سالانه

نمایندگی ویندوز بسته 4 (0 موجود است)

فضا: 10000 مگابایت

ترافیک ماهیانه: نامحدود

کنترل پنل: پلسک

تعداد اکانت هاست: نامحدود

تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد زیر دامنه: نامحدود

تعداد پارک دامنه: نامحدود


1,480,000 ریال ماهانه
14,800,000 ریال سالانه
28,800,000 ریال دوساله
42,800,000 ریال سه سالانه

نمایندگی ویندوز بسته 5 (0 موجود است)

فضا: 20000 مگابایت

ترافیک ماهیانه: نامحدود

کنترل پنل: پلسک

تعداد اکانت هاست: نامحدود

تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد زیر دامنه: نامحدود

تعداد پارک دامنه: نامحدود


1,855,000 ریال ماهانه
18,550,000 ریال سالانه
36,100,000 ریال دوساله
53,650,000 ریال سه سالانه

نمایندگی ویندوز بسته 6 (0 موجود است)

فضا: 30000 مگابایت

ترافیک ماهیانه: نامحدود

کنترل پنل: پلسک

تعداد اکانت هاست: نامحدود

تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد زیر دامنه: نامحدود

تعداد پارک دامنه: نامحدود


2,175,000 ریال ماهانه
21,750,000 ریال سالانه
42,300,000 ریال دوساله
62,850,000 ریال سه سالانه