شروع از
1,000,000 ریال
ماهانه
سرور مجازی لینوکس ایران بسته 1
هارد دیسک
50 گیگابایت
پهنای باند
نامحدود
حافظه
1 گیگاابایت
آی پی اختصاصی
1 عدد






شروع از
1,400,000 ریال
ماهانه
سرور مجازی لینوکس ایران بسته 2
هارد دیسک
100 گیگابایت
پهنای باند
نامحدود
حافظه
2 گیگاابایت
آی پی اختصاصی
1 عدد






شروع از
2,200,000 ریال
ماهانه
سرور مجازی لینوکس ایران بسته 3
هارد دیسک
200 گیگابایت
پهنای باند
نامحدود
حافظه
4 گیگاابایت
آی پی اختصاصی
1 عدد






شروع از
2,900,000 ریال
ماهانه
سرور مجازی لینوکس ایران بسته 4
هارد دیسک
300 گیگابایت
پهنای باند
نامحدود
حافظه
6 گیگاابایت
آی پی اختصاصی
1 عدد






شروع از
3,400,000 ریال
ماهانه
سرور مجازی لینوکس ایران بسته 5
هارد دیسک
350 گیگابایت
پهنای باند
نامحدود
حافظه
8 گیگاابایت
آی پی اختصاصی
1 عدد






شروع از
4,400,000 ریال
ماهانه
سرور مجازی لینوکس ایران بسته 6
هارد دیسک
450 گیگابایت
پهنای باند
نامحدود
حافظه
12 گیگاابایت
آی پی اختصاصی
1 عدد






شروع از
1,000,000 ریال
ماهانه
سرور مجازی ویندوز ایران بسته 1
هارد دیسک
50 گیگابایت
پهنای باند
نامحدود
حافظه
1 گیگاابایت
آی پی اختصاصی
1 عدد






شروع از
1,400,000 ریال
ماهانه
سرور مجازی ویندوز ایران بسته 2
هارد دیسک
100 گیگابایت
پهنای باند
نامحدود
حافظه
2 گیگاابایت
آی پی اختصاصی
1 عدد






شروع از
2,200,000 ریال
ماهانه
سرور مجازی ویندوز ایران بسته 3
هارد دیسک
200 گیگابایت
پهنای باند
نامحدود
حافظه
4 گیگاابایت
آی پی اختصاصی
1 عدد






شروع از
2,900,000 ریال
ماهانه
سرور مجازی ویندوز ایران بسته 4
هارد دیسک
300 گیگابایت
پهنای باند
نامحدود
حافظه
6 گیگاابایت
آی پی اختصاصی
1 عدد






0 ریال

سرور مجازی ویندوز ایران بسته 5
هارد دیسک
350 گیگابایت
پهنای باند
نامحدود
حافظه
8 گیگاابایت
آی پی اختصاصی
1 عدد






4,400,000 ریال
ماهانه
سرور مجازی ویندوز ایران بسته 6
هارد دیسک
450 گیگابایت
پهنای باند
نامحدود
حافظه
12 گیگاابایت
آی پی اختصاصی
1 عدد