شروع از
650,000 ریال
ماهانه
سرور مجازی لینوکس ایران بسته 1
هارد دیسک
50 گیگابایت
پهنای باند
100 گیگابایت
حافظه
1 گیگاابایت
آی پی اختصاصی
1 عدد


شروع از
1,050,000 ریال
ماهانه
سرور مجازی لینوکس ایران بسته 2
هارد دیسک
100 گیگابایت
پهنای باند
200 گیگابایت
حافظه
2 گیگاابایت
آی پی اختصاصی
1 عدد


شروع از
1,750,000 ریال
ماهانه
سرور مجازی لینوکس ایران بسته 3
هارد دیسک
200 گیگابایت
پهنای باند
400 گیگابایت
حافظه
4 گیگاابایت
آی پی اختصاصی
1 عدد


شروع از
2,500,000 ریال
ماهانه
سرور مجازی لینوکس ایران بسته 4
هارد دیسک
300 گیگابایت
پهنای باند
600 گیگابایت
حافظه
6 گیگاابایت
آی پی اختصاصی
1 عدد


شروع از
3,050,000 ریال
ماهانه
سرور مجازی لینوکس ایران بسته 5
هارد دیسک
350 گیگابایت
پهنای باند
800 گیگابایت
حافظه
8 گیگاابایت
آی پی اختصاصی
1 عدد


شروع از
4,000,000 ریال
ماهانه
سرور مجازی لینوکس ایران بسته 6
هارد دیسک
450 گیگابایت
پهنای باند
1000 گیگابایت
حافظه
12 گیگاابایت
آی پی اختصاصی
1 عدد


شروع از
650,000 ریال
ماهانه
سرور مجازی ویندوز ایران بسته 1
هارد دیسک
50 گیگابایت
پهنای باند ایران
100 گیگابایت
پهنای باند اروپا
1000 گیگابایت
حافظه
1 گیگاابایت
آی پی اختصاصی
1 عدد
شروع از
1,050,000 ریال
ماهانه
سرور مجازی ویندوز ایران بسته 2
هارد دیسک
100 گیگابایت
پهنای باند ایران
200 گیگابایت
پهنای باند اروپا
2000 گیگابایت
حافظه
2 گیگاابایت
آی پی اختصاصی
1 عدد
شروع از
1,750,000 ریال
ماهانه
سرور مجازی ویندوز ایران بسته 3
هارد دیسک
200 گیگابایت
پهنای باند ایران
400 گیگابایت
پهنای باند اروپا
4000 گیگابایت
حافظه
4 گیگاابایت
آی پی اختصاصی
1 عدد
شروع از
2,500,000 ریال
ماهانه
سرور مجازی ویندوز ایران بسته 4
هارد دیسک
300 گیگابایت
پهنای باند ایران
600 گیگابایت
پهنای باند اروپا
6000 گیگابایت
حافظه
6 گیگاابایت
آی پی اختصاصی
1 عدد
شروع از
3,050,000 ریال
ماهانه
سرور مجازی ویندوز ایران بسته 5
هارد دیسک
350 گیگابایت
پهنای باند ایران
800 گیگابایت
پهنای باند اروپا
7000 گیگابایت
حافظه
8 گیگاابایت
آی پی اختصاصی
1 عدد
4,000,000 ریال
ماهانه
سرور مجازی ویندوز ایران بسته 6
هارد دیسک
450 گیگابایت
پهنای باند ایران
1000 گیگابایت
پهنای باند اروپا
9000 گیگابایت
حافظه
12 گیگاابایت
آی پی اختصاصی
1 عدد