شروع از
850,000 ریال
ماهانه
سرور مجازی لینوکس اروپا بسته 1
هارد دیسک
50 گیگابایت
پهنای باند
1000 گیگابایت
حافظه
1 گیگاابایت
آی پی اختصاصی
1 عدد


شروع از
1,350,000 ریال
ماهانه
سرور مجازی لینوکس اروپا بسته 2
هارد دیسک
100 گیگابایت
پهنای باند
2000 گیگابایت
حافظه
2 گیگاابایت
آی پی اختصاصی
1 عدد


شروع از
2,050,000 ریال
ماهانه
سرور مجازی لینوکس اروپا بسته 3
هارد دیسک
200 گیگابایت
پهنای باند
4000 گیگابایت
حافظه
4 گیگاابایت
آی پی اختصاصی
1 عدد


شروع از
2,800,000 ریال
ماهانه
سرور مجازی لینوکس اروپا بسته 4
هارد دیسک
300 گیگابایت
پهنای باند
6000 گیگابایت
حافظه
6 گیگاابایت
آی پی اختصاصی
1 عدد


شروع از
3,350,000 ریال
ماهانه
سرور مجازی لینوکس اروپا بسته 5
هارد دیسک
350 گیگابایت
پهنای باند
7000 گیگابایت
حافظه
8 گیگاابایت
آی پی اختصاصی
1 عدد


شروع از
4,300,000 ریال
ماهانه
سرور مجازی لینوکس اروپا بسته 6
هارد دیسک
450 گیگابایت
پهنای باند
9000 گیگابایت
حافظه
12 گیگاابایت
آی پی اختصاصی
1 عدد


850,000 ریال
ماهانه
سرور مجازی ویندوز اروپا بسته 1
هارد دیسک
50 گیگابایت
پهنای باند
1000 گیگابایت
حافظه
1 گیگاابایت
آی پی اختصاصی
1 عدد


1,350,000 ریال
ماهانه
سرور مجازی ویندوز اروپا بسته 2
هارد دیسک
100 گیگابایت
پهنای باند
2000 گیگابایت
حافظه
2 گیگاابایت
آی پی اختصاصی
1 عدد


2,050,000 ریال
ماهانه
سرور مجازی ویندوز اروپا بسته 3
هارد دیسک
200 گیگابایت
پهنای باند
4000 گیگابایت
حافظه
4 گیگاابایت
آی پی اختصاصی
1 عدد


2,800,000 ریال
ماهانه
سرور مجازی ویندوز اروپا بسته 4
هارد دیسک
300 گیگابایت
پهنای باند
6000 گیگابایت
حافظه
6 گیگاابایت
آی پی اختصاصی
1 عدد


3,350,000 ریال
ماهانه
سرور مجازی ویندوز اروپا بسته 5
هارد دیسک
350 گیگابایت
پهنای باند
7000 گیگابایت
حافظه
8 گیگاابایت
آی پی اختصاصی
1 عدد


4,300,000 ریال
ماهانه
سرور مجازی ویندوز اروپا بسته 6
هارد دیسک
450 گیگابایت
پهنای باند
9000 گیگابایت
حافظه
12 گیگاابایت
آی پی اختصاصی
1 عدد