360,000 ریال
ماهانه
نمایندگی ویندوز بسته 1
فضا
1000 مگابایت

ترافیک ماهیانه
20 گیگابایت

کنترل پنل
پلسک
تعداد اکانت هاست
نامحدود
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ایمیل
نامحدود
تعداد FTP
نامحدود
تعداد زیر دامنه
نامحدود
تعداد پارک دامنه
نامحدود

615,000 ریال
ماهانه
نمایندگی ویندوز بسته 2
فضا
2000 مگابایت

ترافیک ماهیانه
40 گیگابایت

کنترل پنل
پلسک
تعداد اکانت هاست
نامحدود
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ایمیل
نامحدود
تعداد FTP
نامحدود
تعداد زیر دامنه
نامحدود
تعداد پارک دامنه
نامحدود

1,065,000 ریال
ماهانه
نمایندگی ویندوز بسته 3
فضا
5000 مگابایت

ترافیک ماهیانه
نامحدود

کنترل پنل
پلسک
تعداد اکانت هاست
نامحدود
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ایمیل
نامحدود
تعداد FTP
نامحدود
تعداد زیر دامنه
نامحدود
تعداد پارک دامنه
نامحدود

1,480,000 ریال
ماهانه
نمایندگی ویندوز بسته 4
فضا
10000 مگابایت

ترافیک ماهیانه
نامحدود

کنترل پنل
پلسک
تعداد اکانت هاست
نامحدود
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ایمیل
نامحدود
تعداد FTP
نامحدود
تعداد زیر دامنه
نامحدود
تعداد پارک دامنه
نامحدود

1,855,000 ریال
ماهانه
نمایندگی ویندوز بسته 5
فضا
20000 مگابایت

ترافیک ماهیانه
نامحدود

کنترل پنل
پلسک
تعداد اکانت هاست
نامحدود
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ایمیل
نامحدود
تعداد FTP
نامحدود
تعداد زیر دامنه
نامحدود
تعداد پارک دامنه
نامحدود

2,175,000 ریال
ماهانه
نمایندگی ویندوز بسته 6
فضا
30000 مگابایت

ترافیک ماهیانه
نامحدود

کنترل پنل
پلسک
تعداد اکانت هاست
نامحدود
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ایمیل
نامحدود
تعداد FTP
نامحدود
تعداد زیر دامنه
نامحدود
تعداد پارک دامنه
نامحدود