مقالات

 پارک کردن دامنه در پلسک

1. جهت پارک دامنه در Plesk ابتدا وارد کنترل پنل شده و از...

 تغییر نسخه ASP.NET در پلسک

1. جهت تغییر ورژن ASP.NET در کنترل پنل پلسک، ابتدا وارد...

 تغییر دامنه در پلسک

1. جهت تغییر دامنه در کنترل پنل پلسک، ابتدا وارد کنترل...