شروع از
1,400,000ریال
ماهانه
سرور مجازی لینوکس اروپا بسته 1 (0 موجود است)
هارد دیسک
50 گیگابایت
پهنای باند
نامحدود
حافظه
1 گیگاابایت
آی پی اختصاصی
1 عدد


شروع از
1,900,000ریال
ماهانه
سرور مجازی لینوکس اروپا بسته 2 (0 موجود است)
هارد دیسک
100 گیگابایت
پهنای باند
نامحدود
حافظه
2 گیگاابایت
آی پی اختصاصی
1 عدد


شروع از
2,700,000ریال
ماهانه
سرور مجازی لینوکس اروپا بسته 3 (0 موجود است)
هارد دیسک
200 گیگابایت
پهنای باند
نامحدود
حافظه
4 گیگاابایت
آی پی اختصاصی
1 عدد


شروع از
3,400,000ریال
ماهانه
سرور مجازی لینوکس اروپا بسته 4 (0 موجود است)
هارد دیسک
300 گیگابایت
پهنای باند
نامحدود
حافظه
6 گیگاابایت
آی پی اختصاصی
1 عدد


شروع از
3,900,000ریال
ماهانه
سرور مجازی لینوکس اروپا بسته 5 (0 موجود است)
هارد دیسک
350 گیگابایت
پهنای باند
نامحدود
حافظه
8 گیگاابایت
آی پی اختصاصی
1 عدد


شروع از
4,900,000ریال
ماهانه
سرور مجازی لینوکس اروپا بسته 6 (0 موجود است)
هارد دیسک
450 گیگابایت
پهنای باند
نامحدود
حافظه
12 گیگاابایت
آی پی اختصاصی
1 عدد


1,400,000ریال
ماهانه
سرور مجازی ویندوز اروپا بسته 1 (0 موجود است)
هارد دیسک
50 گیگابایت
پهنای باند
نامحدود
حافظه
1 گیگاابایت
آی پی اختصاصی
1 عدد


1,900,000ریال
ماهانه
سرور مجازی ویندوز اروپا بسته 2 (0 موجود است)
هارد دیسک
100 گیگابایت
پهنای باند
نامحدود
حافظه
2 گیگاابایت
آی پی اختصاصی
1 عدد


2,700,000ریال
ماهانه
سرور مجازی ویندوز اروپا بسته 3 (0 موجود است)
هارد دیسک
200 گیگابایت
پهنای باند
نامحدود
حافظه
4 گیگاابایت
آی پی اختصاصی
1 عدد


3,400,000ریال
ماهانه
سرور مجازی ویندوز اروپا بسته 4 (0 موجود است)
هارد دیسک
300 گیگابایت
پهنای باند
نامحدود
حافظه
6 گیگاابایت
آی پی اختصاصی
1 عدد


3,900,000ریال
ماهانه
سرور مجازی ویندوز اروپا بسته 5 (0 موجود است)
هارد دیسک
350 گیگابایت
پهنای باند
نامحدود
حافظه
8 گیگاابایت
آی پی اختصاصی
1 عدد


4,900,000ریال
ماهانه
سرور مجازی ویندوز اروپا بسته 6 (0 موجود است)
هارد دیسک
450 گیگابایت
پهنای باند
نامحدود
حافظه
12 گیگاابایت
آی پی اختصاصی
1 عدد