255,000 ریال
ماهانه
هاست پربازدید آلمان بسته 1
فضا
1 گیگابایت

ترافیک ماهیانه
400 گیگابایت

کنترل پنل
سی پنل
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ایمیل
نامحدود
تعداد FTP
نامحدود
تعداد زیر دامنه
نامحدود
تعداد پارک دامنه
نامحدود

395,000 ریال
ماهانه
هاست پربازدید آلمان بسته 2
فضا
2 گیگابایت

ترافیک ماهیانه
600 گیگابایت

کنترل پنل
سی پنل
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ایمیل
نامحدود
تعداد FTP
نامحدود
تعداد زیر دامنه
نامحدود
تعداد پارک دامنه
نامحدود

530,000 ریال
ماهانه
هاست پربازدید آلمان بسته 3
فضا
3 گیگابایت

ترافیک ماهیانه
800 گیگابایت

تعداد دامنه اضافی
1 عدد
کنترل پنل
سی پنل
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ایمیل
نامحدود
تعداد FTP
نامحدود
تعداد زیر دامنه
نامحدود
تعداد پارک دامنه
نامحدود

765,000 ریال
ماهانه
هاست پربازدید آلمان بسته 4
فضا
5 گیگابایت

ترافیک ماهیانه
1200 گیگابایت

تعداد دامنه اضافی
2 عدد
کنترل پنل
سی پنل
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ایمیل
نامحدود
تعداد FTP
نامحدود
تعداد زیر دامنه
نامحدود
تعداد پارک دامنه
نامحدود

1,195,000 ریال
ماهانه
هاست پربازدید آلمان بسته 5
فضا
10 گیگابایت

ترافیک ماهیانه
2000 گیگابایت

تعداد دامنه اضافی
4 عدد
کنترل پنل
سی پنل
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ایمیل
نامحدود
تعداد FTP
نامحدود
تعداد زیر دامنه
نامحدود
تعداد پارک دامنه
نامحدود

2,010,000 ریال
ماهانه
هاست پربازدید آلمان بسته 6
فضا
20 گیگابایت

ترافیک ماهیانه
3000 گیگابایت

تعداد دامنه اضافی
6 عدد
کنترل پنل
سی پنل
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ایمیل
نامحدود
تعداد FTP
نامحدود
تعداد زیر دامنه
نامحدود
تعداد پارک دامنه
نامحدود