2,250,000ریال
شش ماهه
هاست لینوکس ایران بسته 1
فضا
100 مگابایت

ترافیک ماهیانه
10 گیگابایت

کنترل پنل
دایرکت ادمین
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ایمیل
نامحدود
تعداد FTP
نامحدود
تعداد SubDomain
نامحدود
تعداد ParkedDomain
نامحدود

1,850,000ریال
سه ماهه
هاست لینوکس ایران بسته 2
فضا
500 مگابایت

ترافیک ماهیانه
15 گیگابایت

کنترل پنل
سی پنل
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ایمیل
نامحدود
تعداد FTP
نامحدود
تعداد SubDomain
نامحدود
تعداد ParkedDomain
نامحدود

2,450,000ریال
سه ماهه
هاست لینوکس ایران بسته 3
فضا
1000 مگابایت

ترافیک ماهیانه
20 گیگابایت

کنترل پنل
سی پنل
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ایمیل
نامحدود
تعداد FTP
نامحدود
تعداد زیر دامنه
نامحدود
تعداد پارک دامنه
نامحدود

3,450,000ریال
سه ماهه
هاست لینوکس ایران بسته 4
فضا
2000 مگابایت

ترافیک ماهیانه
30 گیگابایت

کنترل پنل
سی پنل
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ایمیل
نامحدود
تعداد FTP
نامحدود
تعداد زیر دامنه
نامحدود
تعداد پارک دامنه
نامحدود

6,100,000ریال
سه ماهه
هاست لینوکس ایران بسته 5
فضا
5000 مگابایت

ترافیک ماهیانه
40 گیگابایت

کنترل پنل
سی پنل
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ایمیل
نامحدود
تعداد FTP
نامحدود
تعداد زیر دامنه
نامحدود
تعداد پارک دامنه
نامحدود

9,250,000ریال
سه ماهه
هاست لینوکس ایران بسته 6
فضا
10000 مگابایت

ترافیک ماهیانه
60 گیگابایت

کنترل پنل
سی پنل
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ایمیل
نامحدود
تعداد FTP
نامحدود
تعداد زیر دامنه
نامحدود
تعداد پارک دامنه
نامحدود