950,000ریال
سه ماهه
هاست ویندوز بسته 1 (0 موجود است)
فضا
100 مگابایت

ترافیک ماهیانه
5 گیگابایت

کنترل پنل
پلسک
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ایمیل
نامحدود
تعداد FTP
نامحدود
تعداد زیر دامنه
نامحدود
تعداد پارک دامنه
نامحدود

1,300,000ریال
سه ماهه
هاست ویندوز بسته 2 (0 موجود است)
فضا
500 مگابایت

ترافیک ماهیانه
20 گیگابایت

کنترل پنل
پلسک
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ایمیل
نامحدود
تعداد FTP
نامحدود
تعداد زیر دامنه
نامحدود
تعداد پارک دامنه
نامحدود

2,150,000ریال
سه ماهه
هاست ویندوز بسته 3 (0 موجود است)
فضا
1000 مگابایت

ترافیک ماهیانه
40 گیگابایت

کنترل پنل
پلسک
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ایمیل
نامحدود
تعداد FTP
نامحدود
تعداد زیر دامنه
نامحدود
تعداد پارک دامنه
نامحدود

3,500,000ریال
سه ماهه
هاست ویندوز بسته 4 (0 موجود است)
فضا
2000 مگابایت

ترافیک ماهیانه
60 گیگابایت

کنترل پنل
پلسک
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ایمیل
نامحدود
تعداد FTP
نامحدود
تعداد زیر دامنه
نامحدود
تعداد پارک دامنه
نامحدود

6,800,000ریال
سه ماهه
هاست ویندوز بسته 5 (0 موجود است)
فضا
5000 مگابایت

ترافیک ماهیانه
120 گیگابایت

کنترل پنل
پلسک
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ایمیل
نامحدود
تعداد FTP
نامحدود
تعداد زیر دامنه
نامحدود
تعداد پارک دامنه
نامحدود

12,750,000ریال
سه ماهه
هاست ویندوز بسته 6 (0 موجود است)
فضا
10000 مگابایت

ترافیک ماهیانه
نامحدود

کنترل پنل
پلسک
تعداد دیتابیس
نامحدود
تعداد ایمیل
نامحدود
تعداد FTP
نامحدود
تعداد زیر دامنه
نامحدود
تعداد پارک دامنه
نامحدود